";
pic l การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2560
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> pic l การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2560

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2560 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิสินค้าเกษตร อำเภอโซ่พิสัย

ติดตามผลงานของช่อง NFC Buengkan CH กับรายการ สภาเกษตรกรเพื่อชีวิตเกษตรกร ... ได้ที่...
https://www.youtube.com/c/NFCBuengkanCH
...................................................................
**********************************
ติดต่องานช่อง NFC Buengkan CH ได้ที่
Email :  nfc.tawa@gmail.com
Website :  https://www.nfcbuengkan.com
Facebook :  https://www.facebook.com/nfcbuengkan