";
ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ
หน้าแรก >> คลังภาพ/กิจกรรม >> ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางแก้ปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ

สภาเกษตรกรภาคอีสานถกแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร

วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 นายธวัชชัย ลักขนาม รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหา ฝ่าวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและแก้ไขปัญหาการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราที่เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬและเกษตรกรจังหวัดภาค อีสานปลูกเป็นจำนวนมาก มีราคาตกต่ำอย่างต่อ เนื่อง นอกจากนี้สินค้าเกษตรทุกประเภทก็มีราคาตกต่ำเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้เกษตรกรประสบปัญหาขายพืชผลทางการเกษตรไม่คุ้มกับการลงทุนส่งผล กระทบต่อคุณภาพชีวิตการครองชีพของเกษตรกร และตามมาด้วยปัญหาหนี้สินที่เกษตรกรกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาลงทุนประกอบ อาชีพ เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาขึ้น เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรได้รับฟังคำชี้แจงถึงแนวทางการช่วยเหลือเกี่ยวกับ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และติดตามสถานการณ์ราคายางพาราและราคาสินค้าเกษตรอื่นๆพร้อมแสวงหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน เปิดมุมมองใหม่ๆตามแนวทางยุทธศาสตร์เกษตรอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าเกษตรอื่นๆ
ด้าน ธ.ก.ส.จังหวัดบึงกาฬ ได้มาบรรยายให้ความรู้ถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามโครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อย และสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมบึงกาฬเมืองยางพารา (RUBBER CITY)และปาล์มน้ำมันพืชเศรฐษกิจ สู่อนาคตใหม่ของชาวบึงกาฬ ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมสัมมนาในวันนี้ จะเป็นทางออกให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนไม่มากก็น้อย
นอกจากนี้ยังมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ระหว่าง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กับ สภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ โดย 1.ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ ทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิต และการสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรกลอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร 2.ส่งเสริมเกษตรกร องค์กรและสถาบันของเกษตรกร ในฐานะเจ้าของผลผลิต ให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทั้งสององค์กรในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และ 3.ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การจำหน่ายสินค้าการเกษตรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ